Lider Haber

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN YENİ EMİR VE YASAKLAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ AÇIKLANDI

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN YENİ EMİR VE YASAKLAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ AÇIKLANDI
19 Haziran 2020 - 13:22

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini belirleyen Belediye Zabıta Emir ve Yasaklar Uygulama yönetmeliği, belediye meclisinin aldığı kararla güncellendi. Gelişen koşullar ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından mevcut yönetmeliğin 2 maddesinde değişiklik yapılarak 13 madde de ilave edildi.

 

İnegöl Belediyesi, gelişen koşullar ve günümüz şartlarına uygun şekilde çalışmaların yürütülebilmesi adına Belediye Zabıta Emir ve Yasaklar Uygulama yönetmeliğini güncelledi. 3 Haziran 2020 tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısında üyelerin oyuna sunularak oybirliği ile kabul edilen yeni yönetmelik, İnegöl Belediyesi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

 

2 DEĞİŞİKLİK 13 İLAVE MADDE

Bu kapsamda gelişen ve değişen koşullara ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından 2 maddede değişiklik yapılarak 13 yeni madde yönetmeliğe eklendi. Meclis Başkanı Alper Taban ile Meclis Katipleri Burcu Keskin ve Selim Emre Aydın imzalı 7 bölüm ve 159 maddeden oluşan güncel İnegöl Belediyesi Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği, şu şekilde duyuruldu:

 

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; İnegöl Belediyesi sınırları içerisinde ilçe düzenini, ilçe halkının huzur ve sağlığını güvence altına almak için uyulması gereken emir ve yasakları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2: Bu Yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm ilçe halkını, ilçe halkına hizmet sunan işyerlerini, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu, özel kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu Yönetmelik;

a)5393 Sayılı Belediye Kanunu,

b)5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

c)6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

d)5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

e)3194 Sayılı İmar Kanunu,

f)775 Sayılı Gecekondu Kanunu,

g)2872 Sayılı Çevre Kanunu,

h)1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

i)4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

j)2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

k)5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,

l)2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

m)9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

n)Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik,

o)19.012010 tarihli ve 27467 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

p)Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4:Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  1. a) Başkan: İnegöl Belediye Başkanını,
  2. b) Belediye: İnegöl Belediyesini,
  3. c) Müdürlük:                     İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,
  4. d) Belediye zabıtası: İlçenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,
  5. e) Belediye zabıta personeli: Belediye zabıta birimindeki, müdür, amir, komiser ve zabıta memurlarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Madde 5: Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararlara uyulması zorunludur.

Madde 6: Belediye zabıta memurlarının uyanlarım dikkate almamak, karşı koymak, hakaret etmek, görevin yapılmasını engellemek veya engellemeye teşvik etmek yasaktır.

Madde 7: Belediye mallarına zarar vermek yasaktır.

Madde 8: Belediye tarafından verilen izinlerde, iznin verilme şartlarına uyulması zorunludur.

Madde 9: Cadde, sokak, meydan, park, yaya yolu vb. gibi yerlerde izinsiz stant kurmak, mal teşhir etmek ve satış yapmak yasaktır.

Madde 10: Yaya ve taşıt yollarına masa, sandalye vb. gibi malzemeleri çıkarmak ve bunları kullanarak oturmak yasaktır.

Madde 11: Cadde ve sokaklarda her ne suretle olursa olsun motorlu/motorsuz araçları tamir etmek, boyamak, söküp-parçalamak, parçalarım cadde ve sokaklarda bırakmak yasaktır.

Madde 12: Konut bölgelerinde ve yakın çevresinde gürültüye sebep olan inşaat, hafriyat, tadilat işlerinin akşam (19:00-23:00) ve gece saatlerinde (23:00-07:00) yapılması yasaktır.

Madde 13: Resmi tatillerde ve hafta tatillerinde çevreyi rahatsız edecek davranışta bulunmak; inşaat, tadilat ve hafriyat çalışmalarını 10:00 – 19:00 saatleri dışında yapmak yasaktır. ÖSYM tarafından yapılan sınav saatlerinde de aynı çalışmaların yapılması yasaktır.

Madde 14: İlçe merkezinde ağıl, ahır, kotra, kümes yaparak büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları beslemek ve otlatmak yasaktır.

Madde 15: Evcil hayvanların (kedi, köpek gibi) veteriner raporu alınmadan meskûn mahalde bakılmaları yasaktır.

Madde 16: Evcil hayvan sahiplerince sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini, insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirlerin zamanında ve yeterli seviyede alması ve 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanununda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

Madde 17: Umuma açık sokak çeşmelerinin amacı dışında kullanılması yasaktır.

Madde 18: Belediyeden izin almadan açık ve kapalı alanlarda herhangi bir eğlence, şenlik, panayır ve benzeri organizasyonlar düzenlemek yasaktır.

Madde 19: Seyyar satıcılık yapmak yasaktır.

Madde 20: Yollarda, meydanlarda ve umuma açık alanlarda adaba aykırı davranışlarda bulunmak yasaktır.

Madde 21: Her türlü evsel çöp ve geri dönüşüm atığının, ağzı bağlı dağılmayacak şekilde idarece belirlenen gün ve saatlerde çıkarılması zorunludur.

Madde 22: Geri dönüşüm atıklarının yetkisiz kişi veya kurumlarca toplanması yasaktır.

Madde 23: Çöp ve geri dönüşüm konteynerlerine, içeriğine aykırı olacak şekilde çöp/atık atmak, çöp kovalarım karıştırmak, dağıtmak, yakmak ve yerlerini değiştirmek yasaktır.

Madde 24: İşyerlerince geri dönüşüm konteynerlerine atılacak her türlü geri dönüşüm malzemelerinin, ürün kutularının, hacim olarak çok yer kaplamaması için kat yerlerinden katlanıp, istiflenerek atılması zorunludur. Ayrıca bu geri dönüşüm malzemelerinin Belediyece belirlenen gün ve saatlerde konteyner içine atılması zorunlu olup, konteyner kenarına, civarına vb. atılması/depolanması/biriktirilmesi yasaktır.

Madde 25: Endüstriyel atıklar çöp olarak değerlendirilemez. Bu gibi atıkların sahipleri tarafından düzenli depolanıp yetkili firma veya kurumlarca kaldırılması zorunludur.

Madde 26: Yetkili idare tarafından belirlenmiş olan döküm sahaları dışına toprak veya moloz dökmek yasaktır.

Madde 27: İnşaatlarda ve tadilat çalışmalarında kullanılacak her türlü malzemeyi cadde ve sokaklarda işleyerek görsel ve çevresel kirlilik oluşturmak, gelip-geçenlere rahatsızlık verecek şekilde çalışmak yasaktır.

Madde 28: Arsa sahipleri, çevresel ve görsel kirliliğe sebep olan arsalarının etrafım çevrenin estetiğini bozmayacak şekilde kapatmak ve taraba çekmek zorundadır.

Madde 29: Şehirde mevcut tüm binalarda yetkili kurumlar tarafından belirlenen niteliklere uymayan yakıt kullanılması yasaktır.

Madde 30: Mesken ve işyerlerinde; çevreyi rahatsız edecek boyutta pis duman ve kokuya sebebiyet vermek yasak olup, soba ve baca giderlerinin, binaların yapısına veya günün şartlarına uygun bir biçimde çatı üst seviyesine çıkarılması zorunludur.

Madde 31: Cadde, sokak ve tüm boş alanlarda çevre kirliliğine sebebiyet verecek hurda, çöp, geri dönüşüm vb. malzeme ve atıkların yakılması yasaktır.

Madde 32: Yaya yolları, cadde, sokak gibi kamuya ait her türlü alanda izinsiz olarak kazı yapmak, setler oluşturmak ve mevcut halini değiştirmek yasaktır.

Madde 33: Binalardan halka açık yerlere halı, kilim gibi çeşitli materyalleri silkelemek ve bunları kamuya ait alanlara asmak ve sermek yasaktır.

Madde 34: Belediyeden izin alınmadan broşür veya el ilanları dağıtmak, ilan reklam yönetmeliği hükümlerine aykırı ilan ve reklam yapmak yasaktır.

Madde 35: İşyerlerinin tabela, pano, levha, afiş ve benzeri tanıtım amaçlı her türlü görsel ve yazılı araç gereçlerinde aldatıcı, yanıltıcı ve müstehcen ifadeler kullanılması yasaktır.

Madde 36: Motorlu araç sahipleri ve sürücüleri, seyir halinde ya da park halindeki araçlarından kaynaklanan kötü koku, görüntü ve çevre kirliliğine karşı önlem almak zorundadır.

Madde 37: Binalarda, bodrum ve emsali yerlerde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı türevi maddeleri depo etmek, koku yapıcı maddeleri ve hurda eşyaları biriktirmek yasaktır.

Madde 38: Binaların dış cephesine yerleştirilen klima motorlarının tahliye sularının bir gidere bağlanması zorunludur.

Madde 39: Binaların cephesindeki balkon, pencere, teras vs. yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi vb. tehlike arz eden her türlü eşya konulması yasaktır.

Madde 40: Şehir merkezinde at ve at arabası kullanılması yasaktır.

Madde 41: Cadde, sokak vs. alanların her ne suretle olursa olsun kirletilmesi yasaktır.

Madde 42: Cumhuriyet Bayramında iş yerleri tarafından Türkive Cumhuriyeti Devleti Bayrağının asılması zorunludur.

Madde 43: Belediye tarafından gerçekleştirilen her türlü çalışmayı engellemek yasak olup, belediye görevlilerinin uyarılarına uyulması zorunludur.

Madde 44: Boş arsa, tarla ve kamusal alanlarda çadır kurmak ve benzeri şekilde mesken tutmak yasaktır.

Madde 45: İzinsiz olarak arazinin doğal yapısını bozmak, tahrip etmek yasaktır.

Madde 46: Özel mülkiyet alanında bulunan ağaç ve bitkilerin kamusal alanları olumsuz etkilemesi veya zarar vermesi halinde sahipleri tarafından gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

Madde 47: Mezarlıkları çevreleyen duvarlara, içerisindeki mezarlara, bitkilere her hangi bir şekilde zarar vermek, kazmak, kirletmek ve ateş yakmak yasaktır.

Madde 48: İlçemiz genelinde mezarlıklarla ilgili hususlar ve defin iş ve işlemleri konusunda 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile 19.01.2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek yasaktır.

Madde 49: Baca tertibatı bulunan binaların, baca temizlik ve bakımını usulüne uygun yapılması zorunludur.

Madde 50: Belirlenen alanlar dışında, meskûn mahal ve kamusal alanlarda, ateş ve mangal yakmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermek yasaktır.

Madde 51: İlgili kurumlar tarafından belirlenecek aylar harici, tarlalara gübre dökmek yasaktır. Çevreye koku rahatsızlığı teşkil edecek gübrelerin kullanımı izne tabidir. Çevre ve insan sağlını olumsuz etkileyecek şekilde hayvan gübresi biriktirmek ve depolamak yasaktır.

Madde 52: Her türlü hayvan ölüsünü açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak yasaktır.

Madde 53: Bankaların kendilerine ait ATM önlerine uygun ebatlarda çöp kutusu koyması ve bu kutuların boş ve temiz kalmasını sağlaması zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İŞYERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 54: Belediye tarafından usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılması ve çalıştırılması yasaktır.

Madde 55: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının işyerinde herkesin görebileceği şekilde asılması zorunludur.

Madde 56: İşletme ruhsatına tabi tüm işyerlerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yönetmeliklerde yer alan sınıflarına ve özelliklerine göre aranılan şartları taşıması zorunludur.

Madde 57: İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına sahip bütün işyerleri; belediyece verilmiş teftiş defterini işyerinde bulundurmak ve denetim esnasında ibraz etmek zorundadır.

Madde 58: İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirlenmiş olan ana ve tali faaliyete aykırı faaliyette bulunmak yasaktır.

Madde 59: Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenmiş olan kuralların son eylem tarihinden itibaren geriye dönük I yıl içerisinde 3 defa ihlal edildiğinin tespiti halinde, ihlale ilişkin fiillerin aynı ya da farklı olmasına bakılmaksızın, Belediye Encümenince ilgili işyerinin 3-15 gün arasında kapatılarak faaliyetinin durdurulmasına karar verilir. Ruhsatsız yapılara beton döken/veren firmalar ise, bu ihlali son eylem tarihinden itibaren geriye dönük 1 yıl içerisinde 2. defa yapmış olduğunun tespiti halinde Belediye encümenince ilgili firmanın 3-15 gün arasında faaliyetten men edilmesine karar verilir.

Madde 60: Belediye Encümenince belirlenen açılış ve kapanış saatleri dışında işyerlerinin faaliyet göstermesi yasaktır.

Madde 61: Tüm işyeri sahiplerinin işyerinin genel temizliğini yapmak, düzenli bulundurmak, havalandırmak ve haşere, fare vb. karşı tedbir almak zorundadır.

Madde 62: Menşei belli olmayan (üretim ve son kullanma tarihi, parti no, gıda sicili, TSE Belgesi vb. bilgileri içermeyen) gıda ürünlerinin satılması yasaktır.

Madde 63: İşyerlerinde kullanılan malzemelerin temizlik kriterlerine uygun ve kullanıma hazır bir şekilde bulundurulması zorunludur.

Madde 64: 9207 sayılı yönetmelikte belirtilen işyerlerinde, müşterinin kullanımına ayrılmış aynalı, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya havlu peçeteli lavabo bulundurulması zorunludur.

Madde 65: İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına tâbi her türlü işyeri sattıkları mal ve hizmet fiyatını belirtir etiket ve ilgili mercilerce verilen fiyat tarifesini, işyerinde müşterilerin görebilecekleri uygun bir yere asmak, bu tarifeye uygun satış yapmak ve hizmet vermek zorundadır.

Madde 66: Damgasız, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş hileli ölçü ve tartı aleti kullanılması yasaktır.

Madde 67: Satışa arz edilen her türlü ürünün muhteviyatına aykırı herhangi bir yabancı madde eklenerek satışa sunulması yasaktır.

Madde 68: Ambalajlanarak satılması gereken ürünlerde kullanılan ambalaj malzemesinin darası alınarak satılması zorunludur.

Madde 69: Gıda alanında faaliyet gösteren işyeri çalışanlarının halk sağlığı açısından temizlik ve hijyen kurallarına uyması zorunlu olup, İnegöl Belediyesi tarafından gerekli görülen durumlarda personelin eldiven ve maske kullanımı zorunlu olup, sunumda kullanılacak çatal, kaşık, bıçak vb. materyallerin kapalı ambalaj içinde sunulması zorunludur.

Madde 70: İşyeri çalışanlarının işyerinin faaliyet koluna uygun, işyerince belirlenmiş kıyafetleri giymesi, kıyafet ve kişisel temizliğine riayet etmesi zorunludur.

Madde 71: Gıda üretilen işyerlerinde; üretilen gıdalara yabancı madde girmesini engelleyecek tedbirler alınarak konu ile ilgili gerekli alet ve edevatın bulundurulmasının yanında gıda nakil araçlarının temiz olması zorunludur.

Madde 72: Vitrinde, rafta veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından ve hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılması yasaktır.

Madde 73: Satışa arz edilen gıda maddelerinin tamamı tüm yönleriyle aynı kalite ve nitelikte olacak şekilde teşhir edilmesi ve satılması zorunludur.

Madde 74: Gramaja tâbi gıda maddelerinin eksik gramajlı olarak imal edilmesi ve satılması yasak olup eksik gramajlı gıda maddeleri müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim edilir.

Madde 75: Şehir içerisinde mevcut fırınlar ve lokantalar, bayram süresince ilgili odalarca belirlenen işyerlerinin nöbet usulü açık bulundurulması zorunludur.

Madde 76: Mezbaha harici hayvan kesmek yasaktır. Mezbaha damgası olmayan etler tespit tutanağıyla müsadere edilerek gereği için ilgili kuruma gönderilir.

Madde 77: Bakkal, market vb. işyerlerinde satılan gıda ve temizlik ürünlerinin farklı raflarda bulundurulması zorunludur.

Madde 78: Bakkal, market vb. işyerlerinde halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde satılması yasaktır.

Madde 79: Yıkanmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve satışa sunulması yasaktır.

Madde 80: Çürümüş, kokmuş, kurtlanmış, bozulmuş veya son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin satışı yasaktır. Bu gibi ürünler tanzim ve tasnif edilerek, yetkili kurumlarca usulüne uygun olarak imha edilir.

Madde 81: Her işyerinde; işyerinin kapsamına uygun şekilde çöp bidonu bulundurulması, çöplerin bu bidonlarda işyeri içerisinde muhafaza edilmesi zorunludur.

Madde 82: İşyerlerinde her ne ad altında olursa olsun kazanç kastı ile oynanmasa dahi, şans ve talihe bağlı veya maharet isteyen cihazların bulundurulması ve çalıştırılması yasaktır.

Madde 83: Gramaj ve fiyatları resmi makamlarca tespit ve tayin edilen malların satışı ile ilgilenen müesseselerde terazi bulundurulması zorunludur.

Madde 84: Ekmek fırınlarının halkın ihtiyacını karşılayacak kadar ekmek üretmesi zorunludur.

Madde 85: İşyeri sahipleri, işyerlerinin caddeye cepheli tezgâhlarından yaya yoluna sıçrayan her hangi bir atığın sebep olduğu kirliliği önleyecek şekilde tedbir almaları ve temizlemeleri zorunludur.

Madde 86: İşyerlerinin açılış veya kampanya organizasyonları ime tabi olup, izin şartlarına aykırı davranılması yasaktır.

Madde 87: Cadde, sokak ve meydanlarda bulunan ağaç ve direklerin etrafının kapatılarak görünümünü engellemek ve herhangi bir cisim monte etmek yasaktır.

Madde 88: Kasap dükkânları haricinde seyyar olarak kıyma çekilmesi yasaktır.

Madde 89: İşyerlerinin kullanım alanları haricinde motorlu-motorsuz vasıtalar üzerinden ürünlerini satışa arz etmesi yasaktır.

Madde 90: İşyeri dışında faaliyet gösterilmesi yasaktır. İşyerlerinin; faaliyeti esnasında çıkan koku, duman, boya tozu vb. atıkların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri alması zorunludur.

Madde 91: Düğün Salonları vb. gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meşale, şelale, volkan maytap vb. gibi piroteknik maddelerin kullanılması yasaktır.

Madde 92: İl mahalli çevre kurulu tarafından belirlenen alanlar dışında her türlü piroteknik malzeme kullanılması yasaktır.

Madde 93: İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi ve bir iş kolu olarak tanımlanan ticari faalivetler, verilen hizmetin standardım, kalitesini veya ticari rekabeti bozacak şekilde ruhsatlı bir işyerinden bağımsız olarak makinelerle yapılamaz.

Madde 94: Açık alanda faaliyet gösteren işletmeler görsel ve çevresel kirliliği önlemek için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Madde 95: İlçe genelinde kültür mantarı dışında mantar satışı yapılması yasaktır.

Madde 96: LPG tüplerinin satış yerlerinde izin verilen miktardan fazla bulundurulması ve satış yerleri dışında satılması yasaktır.

Madde 97: Mal veya hizmet satışı yapanlar; sattıkları mal ve hizmetlerin alış ve satış faturalarını gerektiği hallerde ibraz etmek zorundadır.

Madde 98: Konut bölgelerindeki işyerlerine ait soğutucu motor, fan, jeneratör, klima vb. cihazların çıkardıkları ses itibariyle konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmeleri ve gerekli ses izolasyon çalışmalarının işyeri sahiplerince yapılması zorunludur.

Madde 99: Her işletme gerek kendi faaliyetinden, gerekse de müşterisinden kaynaklanan çevre kirliliğine karşı önlem almak ve işyerinin önünü temiz tutmak zorundadır.

Madde 100: Berber ve kuaförlerin müşterilerinin kullanımı için tek kullanımlık havlu ve düz beyaz renk klasik pamuk havlu kullanılması zorunludur. Pamuk havluların günlük yıkanması ve temiz olması zorunludur.

Madde 101: Restaurant ve kahvehanelerde hijyen ve temizlik açısından bulaşık makinesi veya bardak yıkama makinesi kullanılması zorunludur.

Madde 102: Belediyenin izin verdiği gezici satıcılar, belediyenin belirlediği, onayladığı araçlarla ve kıyafetle satış yapmak zorundadır. Kişisel temizliğine dikkat etmek zorundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: FENNİ HÜKÜMLER

Madde 103: İmar Kanununda bahsi geçen her türlü yapıyı ve tamiri belediyeden ruhsat almadan veya alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak veya yaptırmak yasaktır.

Madde 104: Her türlü ruhsata tabi inşaat faaliyetinde yapı ruhsatı ve eklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

Madde 105: İşyerleri ve binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin yüksekliği imar mevzuatına uygun, geliş-geçişi engellemeyecek şekilde olmak zorundadır.

Madde 106: Ruhsatsız veya ruhsata aykırı inşaatlara beton dökmek, ustalık ve işçilik yapmak yasaktır.

Madde 107: Bina yağmur/su oluklarının bir boru ile bina alt seviyesine kadar indirilmesi zorunludur.

Madde 108: Kanalizasyon/mutfak giderlerinin çevre ve insan sağlığım olumsuz etkileyecek şekilde açıkta akıtılması yasaktır.

Madde 109: Şehir içerisinde eski veya tarihi eser durumundaki yapıların tehlike arz etmesi halinde maliklerce gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.

Madde 110: İnşaat mahallinin etrafına yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde taraba çekilmesi, binaların dış cephe imalat ve tamiratları esnasında çevre ve insan güvenliği için file çekilmesi zorunludur.

Madde 111: İnşaat, tamirat, tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak toz, toprak, moloz vb. çevresel etkilerin asgariye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

Madde 112: İnşaatlarda görülebilecek bir yere inşaatın bilgilerini içeren yazılı tabela ve uyarıcı levhaların asılması zorunludur.

Madde 113: Binaların çatı ve dış cephesinde oluşabilecek yıpranmadan dolayı can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak her türlü duruma karşı bina maliklerince önlem alınması zorunludur.

Madde 114: Belediyenin lüzumlu gördüğü hallerde binaların cephelerinin boyanması veya tamiratının yapılması zorunludur.

Madde 115: Sarnıç, su kuyusu, kireç kuyusu, mahzen vb. çukurların üzerlerinin kapalı bulundurulması veya gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.

Madde 116: Arsalarda veya bina bahçelerinde tandır yapmak ve yakmak yasaktır.

Madde 117: Şehir içerisinde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları veya herhangi bir faaliyet esnasında kamu düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durum ortaya çıktığı takdirde buna sebep olanlar derhal bu olumsuzluğu gidermek zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: TRAFİK VE ULAŞIM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 118: Şehir içi yollarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan kararlara riayet edilmesi zorunludur.

Madde 119: Trafik işaretlerine, levhalarına ve materyallerine zarar vermek, yazmak, çizmek, boyamak, anlamını değiştirmek, ortadan kaldırmak, yerini değiştirmek, görünürlüğünü engellemek yasaktır.

Madde 120: Yaya ve taşıt yollarına yayaların ve araçların hareketini zorlaştıracak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç bırakmak veya engeller koymak yasaktır.

Madde 121: Engellilere ayrılmış yollara araç park ederek geliş-geçişi engellemek yasaktır.

Madde 122: Toplu ulaşıma tahsis edilmiş durakları işgal ederek toplu ulaşım düzenini bozmak yasaktır.

Madde 123: Toplu taşıma araç sürücülerinin; ilgili kurumlar tarafından belirlenen bekleme yerlerinin dışına park etmeleri yasaktır.

Madde 124: Toplu taşıma araç sürücülerince; durak harici yolcu indirip-bindirmek suretiyle kamu düzenini bozmak, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmek yasaktır.

Madde 125: Toplu taşıma araçlarının, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla temiz olması zorunludur.

Madde 126: Toplu taşıma araçları içerisinde; huzur, sükûn ve esenliği bozmadan ulaşımın sağlanabilmesi için araç sürücüsü ve yolcuların birbirlerine kibar ve saygılı davranmaları zorunludur.

Madde 127: Toplu taşıma araç sürücülerinin; seyir halinde iken trafik kurallarına uymayarak kamunun huzur, sükûn ve esenliğini bozması ve can güvenliğini tehlikeye düşürmesi yasaktır.

Madde 128: Ticari amaçla araçlarını park halinde bırakarak satılık-kiralık gibi levhalarla ticari faaliyette bulunmak yasaktır.

Madde 129: UKOME kararı ile açılış-kapamş saatleri belirlenen araç trafiğine kapalı alanlarda, giriş çıkış saatlerine uymayarak zamanında kapalı alanı terk etmemek yasaktır.

Madde 130: Cadde ve sokaklarda araç ve yaya trafiğini engelleyecek, tehlikeye düşürecek; itfaiye, ambulans, çöp kamyonları gibi araçların geliş geçişini engelleyecek şekilde araç park etmek yasaktır.

Madde 131: Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların belirlenen yerler haricinde yolcu indirmebindirme yapması yasaktır.

 

ALTINCI BÖLÜM: PAZARYERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 132: Belediyenin önceden belirlediği yerler ve zamanlar dışında pazar kurulması, pazaryeri olarak ilan edilmiş alanlar dışında (sokak aralan gibi) tezgâh kurulması ve satış yapılması yasaktır.

Madde 133: Pazar yerinde satış yapacak pazarcı esnafın, belediyece belirlenen kurallara uyması, her satıcının kendisine ayrılan sınırlar dahilinde satış yapması zorunludur.

Madde 134: Pazarcılar; Zabıta Müdürlüğünce talep edilen belgeleri güncelleyerek ibraz etmek zorundadır.

Madde 135: Tahsis edilen sergi yerinin; ilk müracaatta belirlenen iş kolu haricinde veya amacı dışında kullanılması, izinsiz devredilmesi, kiraya verilmesi, genişletilmesi yasaktır.

Madde 136: Kapalı pazaryerlerinde çatı, makas ve taşıyıcı karkas ile bağlantı (halat, zincir, calaskal) yapılması, tente çadır aydınlatma gibi bağlantıların taşıyıcı olarak kullanılması yasaktır.

Madde 137: Pazarcılar; sergilerinin ön kısmına adı-soyadı-sergi numarasını belirten tabela asmak zorundadır.

Madde 138: Pazar yerlerinde pazarın kurulduğu günler dışında sergi açmak ve herhangi bir eşya bırakmak yasaktır.

Madde 139: Pazaryerlerine belirlenen saatler dışında motorlu araç, bisiklet ve motosiklet ile girilmesi vaşaktır.

Madde 140: Her pazar esnafının kendisine tahsis edilen sergi yerini temiz tutması ve çöplerini ağzı bağlı bir şekilde çöp poşetinde bırakması zorunludur.

Madde 141: Pazar yerlerinde faaliyet gösteren kişilerin pazarcılar odasına, üreticilerin ise ziraat odasına kayıtlı olması zorunludur.

Madde 142: Pazar yerlerinde sergi yerleri dışında kalan alanlar hiçbir suretle işgal edilemez.

Madde 143: Balık tezgâhlarında; bayat balık satılması, ürünlerin birbirileriyle karıştırılması, satışa sunulan ürünlere farklı ürün etiketi yerleştirilmesi yasaktır.

Madde 144: Pazarcıların kapı önlerini kapatacak, evlere ve dükkânlara giriş-çıkışı engelleyecek şekilde sergi kurması yasaktır.

Madde 145: Satışa sunulan ürünlerin üzerine fiyat etiketi konulması zorunlu olup, yanıltıcı etiket kullanılması yasaktır.

Madde 146: Pazarcıların pazaryerlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde tezgâh önünde gezmeleri, birtakım söz ve işaretler ile çığırtkanlık yapmaları yasaktır.

Madde 147: Pazarcı esnafının araçlarını kendilerine otopark amacıyla tahsis edilen alanlar dışına bırakması yasaktır.

Madde 148: Tartıların; tüketicinin satın aldığı malın ağırlığını görmesini sağlayacak şekilde satış yerinin uygun bir yerine konulması zorunludur.

Madde 149: Pazarcı esnafının belediyece belirlenen pazaryerini terk etme saatlerine uyması zorunludur.

Madde 150: Pazar yerlerinde ısınmak, aydınlanmak veya atık malzemeyi yok etmek amacı ile ateş yakmak yasaktır.

Madde 151: Pazarcı esnafının pazarda açtıkları çadırların ve sergi yerlerinin halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde olması zorunludur.

Madde 152: İkinci el otomotiv araç alım ve satım pazarında, pazar dışında araç alıp satmak yasaktır.

Madde 153: Hayvan pazarı dışında hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek yasaktır.

Madde 154: Pazarcı esnafın pazaryerlerinde; elektrik su kanalizasyon gibi alt yapı ve üst yapı hizmetlerine zarar verebilecek eylem ve davranışlardan kaçınılması zorundadır.

Madde 155: Pazaryerlerinde Belediyece belirlenen işgaliye bedelinin ödenmesi zorunludur.

Madde 156: Kapalı ve açık pazaryerlerinde satışa sunulan ürünlerin renk, tazelik, canlılık ve olgunluk durumlarını farklı göstermek amacıyla gün ışığı rengi dışında farklı renklerde aydınlatma aracı ve açık pazarlarda beyaz renk harici çadır kullanılması yasaktır. Kapalı pazaryerlerinde pazarcı esnafı tarafından aydınlatma aracı kullanımı yasaktır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM: YÜRÜTME

Madde 157: Bu yönetmelik hükümleri; İnegöl Belediye Meclisince kabul edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 158: Bu yönetmeliğin kabulü ile İnegöl Belediye Meclisinin 06.05.2019 tarih ve 85 sayılı kararıyla belirlenen İnegöl Belediyesi Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 159: Bu yönetmelik hükümleri; İnegöl Belediye Başkam adına Zabıta Müdürlüğünce yürütülür.

 

İş bu yönetmelik 10 (on) sayfa olup, İnegöl Belediye Meclisi’nin 03.06.2020 tarihli 51 sayılı kararı ile imza altına alınmıştır.

LİDER HABER.... HABERİN LİDERİ...

porno sex brazzers porno hd porno porn porno seyret hack forum

betmarino aresbet betnano asyabahis mroyun bahigo mobilbahis bets10 imajbet betper